Lokala föreskrifter

Förkortad version

Brattforshedens Flygklubb

Jonsbyn 408
660 60 Molkom
0553-140 11, 070-832 62 19.
Bg 515-1188.

2017-01-25

§ 1. Bestämmelser för flygverksamhet vid Brattforshedens flygplats ESSM
§ 2. Flygning
§ 3. Samordning
§ 4. Fastställda rutiner
§ 5. Radiotrafik
§ 6. Modellflygverksamhet
§ 7. Motorflyg
§ 8. Skärmflygning
§ 9. Miljö
§ 10. Övrigt

Flygplatsen är belägen på ett natur- och kulturskyddsområde. Detta ställer krav på alla nyttjare, att efterleva av Länsstyrelsen i Värmlands Län, fastställda regler och förordningar.

§ 1. Bestämmelser för flygverksamhet vid Brattforshedens flygplats ESSM

Brattforshedens Flygplats är beläget under Karlstad TMA omedelbart öster om Karlstad CTR och strax söder om R 78.

Trafik på fältet får endast ske med luftfartyg.

§ 2. Flygning

All start- och landning med bemannade luftfarkoster ska ske på rullbana 08/26.

Trafikvarv för bana 08/26 är vänstervarv. Trafikvarvshöjden är 1600 ft. MSL, ca 1000 ft. GND.

Taxning av flygplan skall ske med noggrann uppsikt på annan verksamhet. Motorcheck ska genomföras innan uttaxning sker på aktuell bana. Företräde till annan trafik lämnas enligt BCL-T.

Sväng efter start ska ske på lägst 500 ft. GND.

Flygplan som avser landa ska anropa ”Brattfors Radio” på 123,6 MH , göra en överflygning för kontroll av eventuell annan verksamhet samt koll av vindstrut. Flygplanet skall därefter ansluta till trafikvarvet senast på medvindslinjen.

Trafikvarvshöjden 1600 ft. QNH ska vara intagen på medvindslinjen. Direktinflygning för landning är inte tillåten.

§ 3. Samordning

Om flera verksamheter pågår samtidigt på flygplatsen, gäller följande:

Modellflygare lämnar företräde till övriga luftfartyg för start och landning.

§ 4. Fastställda rutiner

Radioanrop på Brattforshedens Radio 123,6 MHz, med information om läge och höjd, respektive avsikt, skall föregå varje start och landning på flygplatsen.

§ 5. Radiotrafik

Alla luftfartyg baserade på flygfältet ska vara utrustade med radio för dubbelriktad radioförbindelse.

Anrop för radiotrafik är ”Brattfors Radio”. Radiofrekvens 123,6 MHz skall passas av alla luftfartyg som flyger på eller i närheten av Brattforshedens Flygplats.

§ 6. Modellflygverksamhet

För modellflygverksamhet gäller högsta tillåtna höjd 300 m/1000 ft GND och minsta avstånd 50 meter mot bana 08/26 när detta är i bruk.

Radiopassning på Brattfors Radio, 123,6 MHz är ett oeftergivligt krav så snart flygplatsen används.

§ 7. Motorflyg

Radioanmälan på 123,6 MHz skall ske c:a 5 minuter före ankomst, vid inflygning mot fältet.

All taxning på banan skall ske mellan konerna.

§ 8. Skärmflygning

S.k. balanserings övningar skall utföras norr om banan i anslutning till vindstruten.

§ 9. Miljö

Brattforshedens flygplats befinner sig inom Brattforshedens naturreservat. Speciell hänsyn till natur och djurliv ska tas. Ingen bilkörning på fältet får förekomma.

-För bestämmelserna i sin helhet, se: www.lst.se/varmland

§ 10. Övrigt

Fältet är även ett kulturreservat och byggnader, värn och övriga anordningar från andra världskriget, får inte skadas eller moderniseras. Alla besökare i måste värna om det kulturarv som finns och följa de regler som gäller för kulturreservatet.

Dessa lokala föreskrifter är beslutade av Brattforshedens Flygklubbs styrelse, och gäller för all verksamhet på Brattforshedens Flygplats.

Frågor om bestämmelserna besvaras i första hand av klubbens ordförande, tillika flygplatschef, Kim Bergman, telefon 0553-140 11, 070-832 62 19, eller i andra hand av styrelsen.